Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με 'center|600px Domination is an endgame in which the alliances battle for world domination. To win Domination worlds you will need to think strat...')
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
[[File:Domination.png|center|600px]]
 
[[File:Domination.png|center|600px]]
  
Domination is an endgame in which the alliances battle for world domination. To win Domination worlds you will need to think strategically, and hammer your opponents into submission until you can finally call the world yours.
+
Η Κυριαρχία είναι ένα παιχνίδι τέλους, όπου οι συμμαχίες μάχονται για την κυριαρχία του Κόσμου. Για να νικήσετε στους Κόσμους με Κυριαρχία, θα πρέπει να σκεφτείτε στρατηγικά, να σφυροκοπείστε τους αντιπάλους σας μέχρι να παραδοθούν, ώστε τελικά να μπορείτε να πείτε ότι κατακτήσατε τον Κόσμο.
  
=='''Objective'''==
+
=='''Αντικειμενικός Σκοπός'''==
  
Capture and hold a high percentage of cities in the world.
+
Η κατάληψη και η διατήρηση στην κατοχή σας υψηλού ποσοστού πόλεων στον Κόσμο.
  
=='''Domination Era'''==
+
=='''Εποχή Κυριαρχίας'''==
  
The Domination Era starts after a period of time depended on the speed and settings of the world passes. The pre-domination time should be enough for you and your alliance to solidify but not long enough that you will feel safe. Once the Domination Era starts, some islands on the world will be selected as valid islands. You can find more information about this below. Domination Era lasts until an alliance is able to capture and control 40% of valid cities shown in the Domination tab.
+
Η εποχή Κυριαρχίας ξεκινά μετά από κάποια χρονική περίοδο που εξαρτάται από την ταχύτητα και τις ρυθμίσεις του Κόσμου. Η προ Κυριαρχίας εποχή θα πρέπει να είναι αρκετή για σας και την συμμαχία σας ώστε να γίνετε συμπαγείς, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να νιώθετε ασφαλείς. Μόλις ξεκινήσει η εποχή της Κυριαρχίας, επιλέγονται κάποια νησιά του Κόσμου, ως έγκυρα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, παρακάτω. Η εποχή της Κυριαρχίας διαρκεί μέχρι μία συμμαχία να μπορέσει να καταλάβει και να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της το 40% των έγκυρων πόλεων όπως θα φαίνονται στην καρτέλα της Κυριαρχίας.
 +
 
 +
=== Στόχος της Κυριαρχίας ===
  
===Domination objective===
+
Ο στόχος της Κυριαρχίας ξεκινά στο 40%. Αυτή η τιμή θα αρχίσει να μειώνεται καθώς περνά ο χρόνος στον Κόσμο (αυτός ο χρόνος προκαθορίζεται από την ταχύτητα και τις ρυθμίσεις του Κόσμου). Ο στόχος θα μειώνεται με βάση την τρέχουσα πρόοδο των κορυφαίων συμμαχιών μέχρι να γίνει τόσος που να μπορείτε να τον προσεγγίσετε. Μόλις ξεκινήσει η μείωση του στόχου, θα μειώνεται συνεχώς κάθε 14 ημέρες.
  
Domination objective starts of as 40%. This value will start to decrease after some time has passed in the world (this time is predetermined by the speed and settings of the world). Domination objective will decrease based on the current progress of the top alliances until it becomes close enough to be reachable. Once the value starts decreasing, it will do so every 14 days.
+
===Έγκυρα Νησιά ===
 
 
===Valid islands===
 
 
[[File:Valid_island.png|center]]
 
[[File:Valid_island.png|center]]
Once the Domination Era starts, the system will sweep the entire world from the center out, checking for substantial player presence and marking the valid islands. The system stops once it reaches a predetermined percentage of player presence. Only cities in these islands will be considered for the total domination value. Only large islands (islands with farming villages) will be marked as valid.
+
Μόλις ξεκινήσει η εποχή της Κυριαρχίας, το σύστημα θα σαρώσει όλον τον Κόσμο από το κέντρο του προς τα έξω, ελέγχοντας για ικανοποιητική παρουσία παικτών και σημειώνοντας τα έγκυρα νησιά. Το σύστημα θα σταματήσει μόλις φθάσει ένα προκαθορισμένο όριο παρουσίας παικτών. Μόνο οι πόλεις σε αυτά τα νησιά θα προσμετρώνται στην συνολική τιμή της Κυριαρχίας. Μόνο τα μεγάλα νησιά (αυτά με τα χωριά πόρων) θα σημειώνονται ως έγκυρα.
  
===Last stand===
+
===Τελευταία Αντίσταση===
  
Once an alliance reaches the domination value, it will be eligible to start Last stand. This alliance has 14 days to activate Last stand, or it will start automatically. Once Last stand mode is activated, the alliance will have to hold their domination value above the objective for the period of 7 days. If successful, this alliance becomes the winner of the world.
+
Μόλις μία συμμαχία φθάσει την τιμή της Κυριαρχίας, θα μπορεί να ξεκινήσει την Τελευταία Αντίσταση. Αυτή η συμμαχία έχει 14 μέρες να ενεργοποιήσει την τελευταία αντίσταση, αλλιώς θα ενεργοποιηθεί από μόνη της. Μόλις τεθεί σε ενέργεια η Τελευταία Αντίσταση, η συμμαχία πρέπει να κρατήσει την τιμή της κυριαρχίας της πάνω από τον στόχο, για 7 ημέρες. Μόλις επιτευχθεί αυτό, η συμμαχία ανακηρύσσεται νικήτρια του κόσμου.  
  
'''Remember:'''
+
''Να θυμάστε:"
* During last stand, all cities located on valid islands will be attackable even if vacation mode is activated.  
+
* Κατά την τελευταία αντίσταση, όλες οι πόλεις που βρίσκονται σε έγκυρα νησιά, μπορούν να δεχθούν επίθεση, ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένες οι διακοπές.
* If the domination value falls bellow the objective at any time, last stand is instantly deactivated and the alliance loses the ability to turn it on until it reaches the objective again.
+
* Αν η τιμή της Κυριαρχίας πέσει κάτω από τον στόχο σε οποιαδήποτε στιγμή, η Τελευταία Αντίσταση απενεργοποιείται άμεσα και η συμμαχία χάνει την δυνατότητα να την ενεργοποιήσει, μέχρι να ξαναπιάσει τον στόχο.
  
=='''World end'''==
+
=='''Τέλος Κόσμου'''==
  
When an alliance is declared the winner, the world enters peace time. Peace time lasts 14 days and the world is then closed.
+
Μόλις μία συμμαχία ανακηρυχθεί νικήτρια του Κόσμου, αυτός ο Κόσμος μπαίνει σε κατάσταση ειρήνης. Η ειρήνη διαρκεί 14 ημέρες και μετά ο Κόσμος κλείνει.

Αναθεώρηση της 05:28, 26 Αυγούστου 2018

Domination.png

Η Κυριαρχία είναι ένα παιχνίδι τέλους, όπου οι συμμαχίες μάχονται για την κυριαρχία του Κόσμου. Για να νικήσετε στους Κόσμους με Κυριαρχία, θα πρέπει να σκεφτείτε στρατηγικά, να σφυροκοπείστε τους αντιπάλους σας μέχρι να παραδοθούν, ώστε τελικά να μπορείτε να πείτε ότι κατακτήσατε τον Κόσμο.

Αντικειμενικός Σκοπός

Η κατάληψη και η διατήρηση στην κατοχή σας υψηλού ποσοστού πόλεων στον Κόσμο.

Εποχή Κυριαρχίας

Η εποχή Κυριαρχίας ξεκινά μετά από κάποια χρονική περίοδο που εξαρτάται από την ταχύτητα και τις ρυθμίσεις του Κόσμου. Η προ Κυριαρχίας εποχή θα πρέπει να είναι αρκετή για σας και την συμμαχία σας ώστε να γίνετε συμπαγείς, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να νιώθετε ασφαλείς. Μόλις ξεκινήσει η εποχή της Κυριαρχίας, επιλέγονται κάποια νησιά του Κόσμου, ως έγκυρα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, παρακάτω. Η εποχή της Κυριαρχίας διαρκεί μέχρι μία συμμαχία να μπορέσει να καταλάβει και να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της το 40% των έγκυρων πόλεων όπως θα φαίνονται στην καρτέλα της Κυριαρχίας.

Στόχος της Κυριαρχίας

Ο στόχος της Κυριαρχίας ξεκινά στο 40%. Αυτή η τιμή θα αρχίσει να μειώνεται καθώς περνά ο χρόνος στον Κόσμο (αυτός ο χρόνος προκαθορίζεται από την ταχύτητα και τις ρυθμίσεις του Κόσμου). Ο στόχος θα μειώνεται με βάση την τρέχουσα πρόοδο των κορυφαίων συμμαχιών μέχρι να γίνει τόσος που να μπορείτε να τον προσεγγίσετε. Μόλις ξεκινήσει η μείωση του στόχου, θα μειώνεται συνεχώς κάθε 14 ημέρες.

Έγκυρα Νησιά

Valid island.png

Μόλις ξεκινήσει η εποχή της Κυριαρχίας, το σύστημα θα σαρώσει όλον τον Κόσμο από το κέντρο του προς τα έξω, ελέγχοντας για ικανοποιητική παρουσία παικτών και σημειώνοντας τα έγκυρα νησιά. Το σύστημα θα σταματήσει μόλις φθάσει ένα προκαθορισμένο όριο παρουσίας παικτών. Μόνο οι πόλεις σε αυτά τα νησιά θα προσμετρώνται στην συνολική τιμή της Κυριαρχίας. Μόνο τα μεγάλα νησιά (αυτά με τα χωριά πόρων) θα σημειώνονται ως έγκυρα.

Τελευταία Αντίσταση

Μόλις μία συμμαχία φθάσει την τιμή της Κυριαρχίας, θα μπορεί να ξεκινήσει την Τελευταία Αντίσταση. Αυτή η συμμαχία έχει 14 μέρες να ενεργοποιήσει την τελευταία αντίσταση, αλλιώς θα ενεργοποιηθεί από μόνη της. Μόλις τεθεί σε ενέργεια η Τελευταία Αντίσταση, η συμμαχία πρέπει να κρατήσει την τιμή της κυριαρχίας της πάνω από τον στόχο, για 7 ημέρες. Μόλις επιτευχθεί αυτό, η συμμαχία ανακηρύσσεται νικήτρια του κόσμου.

Να θυμάστε:"

  • Κατά την τελευταία αντίσταση, όλες οι πόλεις που βρίσκονται σε έγκυρα νησιά, μπορούν να δεχθούν επίθεση, ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένες οι διακοπές.
  • Αν η τιμή της Κυριαρχίας πέσει κάτω από τον στόχο σε οποιαδήποτε στιγμή, η Τελευταία Αντίσταση απενεργοποιείται άμεσα και η συμμαχία χάνει την δυνατότητα να την ενεργοποιήσει, μέχρι να ξαναπιάσει τον στόχο.

Τέλος Κόσμου

Μόλις μία συμμαχία ανακηρυχθεί νικήτρια του Κόσμου, αυτός ο Κόσμος μπαίνει σε κατάσταση ειρήνης. Η ειρήνη διαρκεί 14 ημέρες και μετά ο Κόσμος κλείνει.