Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η ειδική σελίδα παρέχει μια λίστα με τις διαθέσιμες ιδιότητες και το πλήθος χρήσεών τους για αυτό το wiki. Για πιο επικαιροποιημένα στατιστικά μετρήσεων συνιστάται η εκτέλεση της δέσμης ενεργειών συντήρησης των στατιστικών στοιχείων των ιδιοτήτων σε τακτική βάση. Για μια διαφοροποιημένη προβολή, δείτε τις ειδικές σελίδες με τις μη χρησιμοποιούμενες ή τις ζητούμενες ιδιότητες.

Κατάλογος ιδιοτήτων

 1. Allows valueΗ <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Allows_value">«Allows value»</a> είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που ορίζει μια λίστα από επιτρεπτές τιμές για τον περιορισμό των τιμών που μπορεί να ανατίθενται σε μια ιδιότητα και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. (0)
 2. Attachment link"Attachment link" is a predefined property that collects embedded file and image links found in a page and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. τύπου Page (0 χρήσεις)
 3. Change propagation"Change propagation" is a predefined property to hold <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Change_propagation">change propagation</a> information and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. τύπου Code (0 χρήσεις)
 4. Corresponds to"Corresponds to" is a declarative predefined property to define conversion factor for some unit of a physical quantity and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 5. Creation dateΗ «Creation date» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία της πρώτης έκδοσης μιας σελίδας και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Date (0 χρήσεις)
 6. Display precision ofΗ «Display precision of» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που περιγράφει την <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Display_precision">απεικονιζόμενη ακρίβεια</a> (σε δεκαδικά ψηφία) για αριθμητικούς τύπους δεδομένων. τύπου Number (0 χρήσεις)
 7. Display title of"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. τύπου Text (0 χρήσεις)
 8. Display units"Display units" is a declarative predefined property to define units of display for numeric typed properties and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 9. Equivalent URI"Equivalent URI" is a <a href="/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9/URL" title="Ειδικό:Τύποι/URL">type</a> and predefined property provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> to represent URI/URL values. (0)
 10. Foaf:homepage + τύπου URL (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 11. Foaf:knows + τύπου Page (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 12. Foaf:name + τύπου Text (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 13. Has fieldsΗ «Has fields» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που ορίζει μια λίστα ιδιοτήτων που χρησιμοποιούνται με ιδιότητα τύπου <a href="/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9/Record" title="Ειδικό:Τύποι/Record">record</a> και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. (0)
 14. Has improper value forΗ «Has improper value for» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα για την παρακολούθηση σφαλμάτων εισόδου από παράτυπη σημειογραφία τιμών και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. (0)
 15. Has queryΗ «Has query» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που αναπαριστά μεταπληροφορία (με τη μορφή <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Subobject">υποαντικειμένου</a>) σχετικά με μεμονωμένα ερωτήματα και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. (0)
 16. Has typeΗ «Has type» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που περιγράφει τον <a href="/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9" title="Ειδικό:Τύποι">τύπο δεδομένων</a> μιας ιδιότητας και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. (4)
 17. Imported fromΗ «Imported from» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που περιγράφει σχέση με <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">εισηγμένο λεξιλόγιο</a> και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. (4)
 18. Is a new pageΗ «Is a new page» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει εάν μία σελίδα είναι νέα ή όχι και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Boolean (0 χρήσεις)
 19. Language codeΗ «Language code» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιπροσωπεύει κωδικό γλώσσας μορφοποιημένο κατά BCP47 και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. (4)
 20. Last editor isΗ «Last editor is» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία περιέχει το όνομα σελίδας του χρήστη που δημιούργησε την τελευταία αναθεώρηση και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Page (0 χρήσεις)
 21. Modification dateΗ «Modification date» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης μιας σελίδας και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Date (2.978 χρήσεις)
 22. Owl:differentFrom + τύπου Page (0 χρήσεις) Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 23. Preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. τύπου Monolingual text (0 χρήσεις)
 24. Property descriptionΗ «Property description» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία επιτρέπει τη λεκτική περιγραφή μιας ιδιότητας σε κάποια γλώσσα και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Monolingual text (4 χρήσεις)
 25. Provides service"Provides service" is a declarative predefined property to add service links to a property and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 26. Query depthΗ «Query depth» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βάθος ενός ερωτήματος και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Number (0 χρήσεις)
 27. Query formatΗ «Query format» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αποθηκεύει το όνομα της μορφής αποτελεσμάτων που χρησιμοποιείται σε κάποιο ερώτημα και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Text (0 χρήσεις)
 28. Query parameters"Query parameters" is a predefined property describing parameters that influence a query result and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. τύπου Code (0 χρήσεις)
 29. Query sizeΗ «Query size» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία συλλέγει τον αριθμό των συνθηκών που χρησιμοποιούνται σε ένα ερώτημα και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Number (0 χρήσεις)
 30. Query sourceΗ «Query source» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a> η οποία αναγνωρίζει εναλλακτικές (δηλαδή απομακρυσμένες, συνενωμένες) πηγές ερωτημάτων. τύπου Text (0 χρήσεις)
 31. Query stringΗ «Query string» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία περιγράφει τις συνθήκες του ερωτήματος ως συμβολοσειρά και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Code (0 χρήσεις)
 32. Schema definition"Schema definition" is a predefined property that stores the schema content and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. τύπου Code (2 χρήσεις)
 33. Schema tag"Schema tag" is a predefined property provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> to identify a collection of schemata. τύπου Text (4 χρήσεις)
 34. Schema type"Schema type" is a predefined property that describes a type to distinguish a group of schemata and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. τύπου Text (2 χρήσεις)
 35. Subcategory of"Subcategory of" is a predefined property to define that a category is a <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subcategory_of">subcategory of</a> another and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (1)
 36. Subproperty of"Subproperty of" is a declarative predefined property to define that a property is a <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subproperty_of">subproperty of</a> another and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 37. TextΗ «Text» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιπροσωπεύει κείμενο αυθαίρετου μήκους και παρέχεται από το <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Σημασιολογικό MediaWiki</a>. τύπου Text (4 χρήσεις)