Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι Αποστολές των Νησιών εμφανίζονται στα νησιά με χωριά πόρων. Αυτές οι αποστολές δίνουν την ευκαιρία ολοκληρώσετε προκλήσεις που κλιμακώνονται καθώς προοδεύετε μέσα στο παιχνίδι και σας ανταμείβουν με διάφορα χρήσιμα αντικείμενα καθώς και με νομίσματα πολέμου και σοφίας για να ανεβάσετε τα επίπεδα των ηρώων σας.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2017, το σύστημα ανακατασκευάστηκε ώστε να διατηρήσει σε ενδιαφέροντα επίπεδα αυτές τις αποστολές σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

Περίληψη των αλλαγών

Ο κύριος στόχος της εν λόγω αναβάθμισης ήταν να κλιμακωθούν οι αποστολές καλύτερα με την πρόοδο του παίκτη, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές και οι ανταμοιβές τους μεγαλύτερης χρησιμότητας. Δόθηκε έμφαση στην αφαίρεση κάποιων δυσχερειών και εμπλοκών και βελτιώθηκε ο γενικότερος σχεδιασμός αυτού του χαρακτηριστικού ώστε να γίνει πιο κατανοητό και βολικό.

Κύκλοι Αναβαθμίσεων

Οι αλλαγές έγιναν διαρθρωτικά σε αρκετούς κύκλους αναβάθμισης, ώστε να υπάρχει χρόνος για δοκιμή και αλλαγές μετά από κάθε τέτοιο κύκλο. Μερικά στάδια ήταν διαθέσιμα μόνο για τους δοκιμαστικούς κόσμους και άλλα ενσωματώθηκαν και σε κανονικούς κόσμους.

Πρώτος κύκλος Αναβαθμίσεως

Στον 1ο κύκλο αναβαθμίσεως, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα χρήσης και μυθικών μονάδων σε αποστολές που ζητούσαν αποστολή μονάδων στρατού, υπολογίστηκε εκ νέου η ποσότητα νομισμάτων πολέμου και σοφίας ώστε να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα του κόσμου και τέλος οι ανταμοιβές ενίσχυσης στρατευμάτων ρυθμίστηκαν για καλύτερη κλιμάκωση.

Επίσης έγιναν επιπρόσθετες διορθώσεις στον τρόπο καθορισμού της δυσκολίας κάθε αποστολής. Πλέον λαμβάνεται υπόψη μόνο η μεγαλύτερη πόλη σε κάθε νησί, έτσι ώστε οι μικρότερες και νεοϊδρυθείσες πόλεις να μην δημιουργούν αποστολές με ευτελείς ανταμοιβές.

Δεύτερος κύκλος Αναβαθμίσεως

Για τον 2ο κύκλο αναβάθμισης αλλάξανε οι υπολογισμοί δυσκολίας αποστολών ώστε να προσδιορίζονται από την πρόοδο του παιχνιδιού. Ο στόχος ήταν να επιτευχθεί καλύτερη κλιμάκωση και ανταμοιβές. Από τους 250.000 πόντους και πάνω προσφέρονται νέες αποστολές και καλύτερες ανταμοιβές.

Επιπρόσθετα πολλές ανταμοιβές του παιχνιδιού ρυθμίστηκαν έτσι ώστε να εξισορροπηθούν με αυτές των αποστολών, όπως για παράδειγμα με τις αξίες των κερδισμένων επιπρόσθετων πόρων, που εμφανίζονται σε μεταγενέστερα στάδια του παιχνιδιού. Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στις αξίες των ανταμοιβών ώστε να παραμένουν παρόμοιες σε όλους τους τύπους των ανταμοιβών, έτσι ώστε οι παίκτες να μην παροτρύνονται να εκτελούν κάποιες αποστολές και να αποποιούνται άλλες.

Τρίτος κύκλος Αναβαθμίσεως

Στον 3ο κύκλο αναβάθμισης, διορθώθηκε ο αλγόριθμος που καθόριζε πόσο συχνά θα εμφανίζονται οι αποστολές, ώστε να λαμβάνει υπόψη του αυτόν που είναι απών μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, ώστε να αρχίσουν να εκτελούν τις αποστολές αμέσως με την επιστροφή τους.

Τέταρτος κύκλος Αναβαθμίσεως

Στον 4ο κύκλο αναβάθμισης, ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα από τους παίκτες - δοκιμαστές και αρκετές επιδράσεις απώλεσαν την δυνατότητα να δρουν αθροιστικά, καθώς πριν μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα και να έχουν πανίσχυρη επίδραση.

Πέμπτος κύκλος Αναβαθμίσεως

Με τον 5ο κύκλο αναβαθμίσεως, οι αποστολές θα φαίνονται πλέον μέσα στο τρέχον ημερολόγιο αποστολών. Αυτή η αλλαγή δίνει την δυνατότητα στον παίκτη να δει όλες τις αποστολές νησιών με μία ματιά, αντί να πρέπει να ελέγχει μέσω της επισκόπησης πόλης για νέες αποστολές.

Συγκριτικός Πίνακας

Ο κατάλογος όλων των αλλαγών σε αντικείμενα, υπολογισμούς και επιδράσεις είναι αρκετά εκτενής. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια γενική ιδέα των πλέον σημαντικών αλλαγών.

Χαρακτηριστικό Παλαιό Σύστημα Νέο Σύστημα
Στόχος Αποστολής: Αποστολή στρατευμάτων Δεν μπορούσαν να σταλούν μυθικές μονάδες.

Ο στόχος απαιτεί την αποστολή συγκεκριμένης ποσότητας μονάδων.

Μπορούν να αποσταλούν και μυθικές μονάδες.

Ο στόχος απαιτεί την αποστολή μονάδων στρατού με ισοδύναμο συγκεκριμένου αριθμού πληθυσμού.

Υπολογισμός βαθμού δυσκολίας για τις Αποστολές Νησιών Η δυσκολία προσδιοριζόταν με τον μέσο όρο όλων των πόλεων σε ένα νησί. Η δυσκολία προσδιορίζεται με βάση την πλέον εξελιγμένη πόλη στο νησί.
Πιθανά επίπεδα δυσκολίας των Αποστολών 18 24
Επίπεδα προόδου του παιχνιδιού 3 4
Μεσοδιαστήματα εμφάνισης των Αποστολών 2, 4 ή 8 ώρες

Ανάλογα με το επίπεδο προόδου του παιχνιδιού.

2, 4, 8 or 12 hours

Ανάλογα με το επίπεδο προόδου του παιχνιδιού.

Εμφάνιση Αποστολών μετά από απουσία 24 ωρών και πλέον Εμφανίζονταν μόνο μετά την παρέλευση του μεσοδιαστήματος Αποστολών. Εμφάνιση τουλάχιστο μίας Αποστολής μετά την είσοδο στο παιχνίδι.
Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα εμφανισθέντων Αποστολών 10 6
Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα αποδεκτών από τον παίκτη Αποστολών 4 3
Σημεία προσδιορισμού των διαθέσιμων Αποστολών Νησιών Επισκόπηση πόλης & νησιού

Επισκόπηση πόλης, νησιού & ημερολόγιο αποστολών

Γενικές Αλλαγές

Μερικές αλλαγές σε αντικείμενα επηρεάζουν τις ανταμοιβές σε διάφορα σημεία του παιχνιδιού και όχι μόνο στις αποστολές νησιών.

Αντικείμενα

Τα ακόλουθα αντικείμενα τροποποιήθηκαν στις τιμές τους όταν δίδονται στις εκδηλώσεις του παιχνιδιού ή στις αποστολές νησιών. Αυτό δεν επηρεάζει τα αντικείμενα που αποκτώνται μέσα από προωθήσεις ή προσφορές καταστήματος. Επιπλέον υπολογίζονται με νέο τρόπο τα νομίσματα που αποκτώνται με την εκπλήρωση μίας αποστολής νησιού.

Αντικείμενο Παλαιό Σύστημα Νέο Σύστημα
Instant favor.png Πολλαπλασιαστής: Επίπεδο αντικειμένου Πολλαπλασιαστές: Επίπεδο αντικειμένου, πρόοδος παιχνιδιού
Unit movement boost.png Διάρκεια: 30 λεπτά ανά επίπεδο αντικειμένου Διάρκεια: 60 λεπτά ανά επίπεδο αντικειμένου
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png Currency coins of both.png Πολλαπλασιαστής: Επίπεδο αντικειμένου Πολλαπλασιαστές: Επίπεδο αντικειμένου, ταχύτητα κόσμου
Instant resources wood.png Instant resources stone.png Instant resources iron.png Instant resources all.png Πολλαπλασιαστές: Επίπεδο αντικειμένου, ταχύτητα κόσμου Πολλαπλασιαστές: Επίπεδο αντικειμένου,

ταχύτητα κόσμου, πρόοδος παιχνιδιού

Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png Resource boost all.png 50% ανά επίδραση 250% ανά επίπεδο επίδρασης

Υπολογισμοί Ενίσχυσης σε Μονάδες

Αυξήθηκαν οι βασικές τιμές μερικών επιδράσεων ενίσχυσης σε μονάδες, ώστε να εξισορροπηθούν σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και οι ποσότητες των στρατολογηθέντων μονάδων να πλησιάζουν τις ήδη γνωστές ποσότητες.

Αντικείμενο Βασική Τιμή (παλαιά) Βασική Τιμή (νέα)
Unit training boost slinger.png 4 6
Unit training boost hoplite.png 4 5
Unit training boost archer.png 4 6
Unit training boost sword.png 4 6

Οι τιμές για τις επιδράσεις ενίσχυσης σε μονάδες υπολογίζονται ως εξής: βασική τιμή*ταχύτητα κόσμου*συντελεστής προόδου παιχνδιού.

Επίπεδα Δυσκολίας και Ανταμοιβές

Κατά την εξισορρόπηση των αποστολών νησιών έγινε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποστολές παραμένουν εξίσου ανταγωνιστικές και ανταποδοτικές σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος των αλλαγών αφορούσε τα επίπεδα δυσκολίας και ανταμοιβών.

Επίπεδα δυσκολίας Αποστολών

Το επίπεδο δυσκολίας μίας αποστολής προσδιορίζεται από το επίπεδο προόδου του παιχνιδιού και την πρόοδο της μεγαλύτερης πόλης σε ένα νησί.

Επίπεδο προόδου παιχνιδιού Συγκέντρωση πόντων (παλαιό) Συγκέντρωση πόντων (νέο)
1 <10,000 <10,000
2 10,000-49,999 10,000-49,999
3 >50,000 50,000-249,999
4 μη διαθέσιμο >250,000

Στο παλαιό καθεστώς υπήρχαν μόνο 3 επίπεδα προόδου. Αυτό τώρα έγινε 4. Επιπλέον, προστέθηκε ένας συντελεστής πρόκλησης 10 βαθμίδων, που χρησιμοποιείται για τον καλύτερο υπολογισμό των ανταμοιβών για κάθε αποστολή.

Επιπλέον διορθώθηκε το απαιτούμενο ποσό πόντων πόλης για κάθε επίπεδο ώστε να μην λαμβάνει τον μέσο όρο των πόλεων πάνω σε ένα νησί. Μόνο η μεγαλύτερη των πόλεων σε ένα νησί χρησιμοποιείται ως συντελεστής για τις αποστολές επί του καθεκάστου νησιού.

Συντελεστής πρόκλησης αποστολής Μέσος όρος πόντων (παλαιό) πόντοι μεγαλύτερης πόλης (νέο)
1 <300 <750
2 300-500 750-1499
3 501-800 1500-2499
4 801-1500 2500-3999
5 1501-2750 4000-5499
6 2751-5000 5500-7499
7 5001-7500 7500-9499
8 7501-11000 9500-11999
9 >11000 12000-14999
10 μη διαθέσιμο >14999

Ο βαθμός δυσκολίας κάθε αποστολής υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: επίπεδο προόδου παιχνδιού * συντελεστής πρόκλησης αποστολής.

Αλλαγές στις Ανταμοιβές των Αποστολών Νησιών

Όλες οι ανταμοιβές θα είναι ισάξια πολύτιμες καθόλα τα στάδια του παιχνιδιού, ώστε να αποφεύγεται η επιλεκτική επιλογή τους.

Ο κάτωθι πίνακας δείχνει τις παλιές και νέες ανταμοιβές και την επίδρασή τους προς σύγκρισή των.

Τύπος Ανταμοιβής Ανταμοιβή (παλαιό) Ανταμοιβή (νέο)
Νομίσματα πολέμου / σοφίας Αντικείμενο Νομίσματα πολέμου / σοφίας

Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png

Νομίσματα πολέμου / σοφίας
Currency coins of wisdom.png Currency coins of war.png
Επίδραση  Ποσότητα που δεν κλιμακώνεται με την ταχύτητα του κόσμου.
Ποσότητα που κλιμακώνεται με την ταχύτητα του κόσμου.
(μέγιστος πολλαπλασιαστής: 4)
Βελτιωμένη παραγωγή υλών Αντικείμενο Βελτιωμένη παραγωγή υλών
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Βελτιωμένη παραγωγή υλών
Resource boost wood.png Resource boost stone.png Resource boost iron.png
Επίδραση Αύξηση παραγωγής κατά 50% ανά ανταμοιβή. Αύξηση παραγωγής κατά 250% ανά επίπεδο ανταμοιβής.
Μειωμένος Χρόνος Κατασκευών Αντικείμενο Επιτάχυνση Κατασκευής
Building order boost.png
Αποτελεσματικοί Αρχιτέκτονες (σπάνιο, επικό)

Rare building order boost.png Epic building order boost.png

Επίδραση Μείωση 30% στον χρόνο κατασκευής.
Επηρεάζει τις διαδικασίες κατασκευής που ξεκινάνε μετά την ενεργοποίηση της ανταμοιβής.
Μείωση 25%/50% στο χρόνο κατασκευής.
Επηρεάζει τις διαδικασίες κατασκευής που είναι σε εξέλιξη ή ξεκινάνε κατά την διάρκεια της επίδρασης.
Μειωμένος Χρόνος Στρατολόγησης Αντικείμενο Επιτάχυνση Στρατολόγησης
Unit order boost.png
Μειωμένοι χρόνοι στρατολόγησης (σπάνιο, επικό)
Rare unit order boost.png Epic unit order boost.png
Επίδραση Μείωση 30% στο χρόνο στρατολόγησης.
Επηρεάζει στρατολογήσεις που γίνονται μετά την ενεργοποίηση της επίδρασης
Μείωση 25%/50% στο χρόνο στρατολόγησης.
Επηρεάζει χρόνους διαδικασιών στρατολόγησης που είναι σε εξέλιξη ή δρομολογούνται κατά την διάρκεια της επίδρασης.
Βελτιωμένη Επίθεση Αντικείμενο Βελτιωμένη Επίθεση
Attack boost.png
Βελτιωμένη Επίθεση (σπάνια, επική)
Rare attack boost.png Epic attack boost.png
Επίδραση Επιπλέον 10% στην ισχύ της επίθεσης. Επιπλέον 10/20% στην ισχύ της επίθεσης.
Βελτιωμένη Άμυνα Αντικείμενο Βελτιωμένη Άμυνα
Defense boost.png
Βελτιωμένη Άμυνα (σπάνια, επική)
Rare defense boost.png Epic defense boost.png
Επίδραση Επιπλέον 5% στην ισχύ της άμυνας. Επιπλέον 5%/10% στην ισχύ της άμυνας.
Επιβεβλημένη Υπακοή Αντικείμενο Επιβεβλημένη Υπακοή
Forced loyalty.png
δ/α
 
Επίδραση διαθέσιμο Δεν είναι διαθέσιμο
(μη σχετικό με τα χωριά πόντων μάχης)

Κάθε μία από τις ανωτέρω επιδράσεις στην σπάνια ή επική μορφή της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αθροιστικά με τις αντίστοιχες απλές εκδόσεις των. Κατά την ενεργοποίηση μίας πιο ισχυρής έκδοσης της ίδιας επίδρασης (κανονική < σπάνια < επική) οι παίκτες θα ερωτώνται από το σύστημα για την επιβεβαίωση υπερκάλυψης της τρέχουσας επίδρασης από μία έκδοσή της, πιο ισχυρή.

Εκτός των προαναφερθέντων επιδράσεων, το ίδιο ισχύει και σε άλλες επιδράσεις που δεν μπορούν να αποκτηθούν από τις αποστολές νησιών: Οξυμένες και Θεϊκές Αισθήσεις, Βελτιωμένη παραγωγή πόρων (σπάνια, επική) και Βελτιωμένη παραγωγή Εύνοιας (σπάνια, επική).

Άλλες Ρυθμίσεις

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες αλλαγές σε επίπεδα και ανταμοιβές, έγιναν και επιπλέον ρυθμίσεις στην διεπαφή χρήστη, σε μερικούς στόχους των αποστολών και ειδικότερα στις αρνητικές επιδράσεις που ενεργοποιούνταν συνέπεια της αποδοχής μίας αποστολής.

Στόχοι Αποστολών

Ρυθμίστηκαν οι παρακάτω στόχοι αποστολών για επιθετική ή ειρηνική επίλυση:

Στόχος Αλλαγή Παλαιό Νέο
Αποστολή Στρατευμάτων Τύπος μονάδων για αποστολή απλές μονάδες απλές μονάδες, μυθικές μονάδες
Απαιτούμενος αριθμός μονάδων Προσδιορισμένος αριθμός μονάδων Προσδιορισμένος αριθμός πληθυσμού
Επίθεση μονάδων Αριθμός μονάδων για κατατρόπωση Προσδιορισμένος αριθμός αναλόγως δυσκολίας Αναλόγως ταχύτητας κόσμου (ταχύτητα^0,8)
Διανομή πόρων Ο πρώτος επιτιθέμενος παίκτης λαμβάνει τους περισσότερους πόρους Ίση διανομή πόρων για όλους τους παίκτες
Άμυνα εναντίον μονάδων Αριθμός μονάδων που επιτίθενται Προσδιορισμένος αριθμός αναλόγως δυσκολίας Αναλόγως ταχύτητας κόσμου (ταχύτητα^0,8)
Αναμονή Διάρκεια αναμονής 5 λεπτά - 9 ώρες 4-16 ώρες


Ρυθμίστηκαν οι Αποστολές που απαιτούν από τους παίκτες να υποστούν μία αρνητική επίδραση, ώστε να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στην παραγωγή πόρων και λιγότερη επίδραση στις επιθέσεις και άμυνες.

Αρνητική επίδραση Παλιές τιμές Νέες τιμές
Wood production penalty.png -30% -50%
Stone production penalty.png -30% -50%
Iron production penalty.png -30% -50%
Attack penalty.png -30% -20%
Defense penalty.png -30% -10%
Loyalty loss.png -10% ανά ώρα μη διαθέσιμο πλέον

(μη σχετικό με το σύστημα των χωριών πόντων μάχης)

Επιπλέον, δεν είναι πλέον δυνατόν να εμφανίζονται ως πιθανοί στόχοι μίας αποστολής μέσα στην ίδια αποστολή η επίθεση και η αποστολή στρατευμάτων. Αυτό έγινε ώστε να υπάρχει μία τουλάχιστο επιλογή για την εκτέλεση της αποστολής σε πόλεις που εστιάζονται στη κατασκευή ναυτικών μονάδων. Εντούτοις η πιθανότητα εμφάνισης ταυτόχρονα στόχων με επίθεση και άμυνα υπάρχει ακόμα, καθώς η άμυνα μπορεί να επιτευχθεί σε μία πόλη χωρίς στρατεύματα, στέλνοντας μονάδες από άλλες πόλεις.

Εμφάνιση Αποστολών & Όρια

Διορθώθηκε επίσης ο χρόνος επαναφοράς για τις αποστολές νησιών. Πλέον, ανάλογα με την πρόοδο του παίκτη, οι αποστολές θα εμφανίζονται κάθε 2, 4, 8 ή 12 ώρες. Επιπλέον ο μηχανισμός του χαρακτηριστικού ρυθμίστηκε ώστε να υπάρχει πάντα μία τουλάχιστο διαθέσιμη αποστολή αν κάποιος παίκτης απουσιάσει πάνω από 24 ώρες.

Ο μέγιστος αριθμός των διαθέσιμων αποστολών, μειώθηκε από 10 σε 6. Επιπλέον ο παίκτης θα μπορεί να αποδεχθεί 3 αποστολές ταυτόχρονα αντί για 4.

Διεπαφή Χρήστη

Οι Αποστολές νησιών θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο αποστολών, ώστε με μία ματιά να έχετε επισκόπηση αυτών.

Iq interface.png

Συνεπώς, οι ανοικτές αποστολές δεν θα εμφανίζονται πλέον στο δεξιό μέρος της οθόνης του παιχνιδιού.